top of page
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Writer's pictureIan Mac Eochagáin

Kertoo, sanoo, paaluttaa – verbien käyttö lainauksissa suomessa ja englannissa

Updated: Mar 14, 2023

Suomen kielessä lainausten yhteydessä käytetään eri verbejä kuin englannissa. Englanninkielisissä asiateksteissä, kuten lehtiartikkeleissa, verbit keskittyvät yleensä itse puheeseen, kun taas suomen kielessä verbit kuvaavat sitä, miten asia kerrotaan. Tarkoitan tässä erityisesti suoran lainauksen jälkeen tulevia verbejä, joihin liitetään puhujan nimi ja tehtävänimike. Suomenkielisissä teksteissä käytetään paljon verbejä kertoa ja sanoa, mutta tavallisia ovat myös monet muut verbit, joita ei yleensä näe samassa merkityksessä englanninkielisissä teksteissä. Seuraavassa on muutama esimerkki suomen kielestä. Lihavoitujen verbien englanninkieliset käännökseni ovat tarkoituksella mahdollisimman kirjaimellisia. Niillä haluan havainnollistaa, miten suomen kieli eroaa englannin kielestä.


– Yrittäjähenkisenä ihmisenä lähdin haastamaan itseäni. En niinkään hae julkisuutta, Almgren perustelee lähtöään Diiliin.

“As a person with entrepreneurial spirit, I did it to challenge myself. I’m not really doing it for the publicity,” Almgren justifies his taking part in The Apprentice.


– Todennäköisesti koronasta johtuvia häiriöitä tulee olemaan marraskuun jälkeenkin, työmarkkina-asioiden päällikkö Harri Hellstén korostaa.

“There are likely to be Covid-induced disruptions after November, too,” Labour Market Affairs Manager Harri Hellstén stresses.


”Vanhojen silakoiden määrä näyttää olevan kasvussa. Vanhimmat tutkimamme silakat ovat yli 20-vuotiaita”, arvioi Turun yliopiston tutkijatohtori Katja Mäkinen.

“The numbers of old Baltic herring appear to be rising. The oldest Baltic herring we’ve studied are over 20 years old,” University of Turku post-doctoral researcher Katja Mäkinen evaluates.


Nämä kolme (perustella, korostaa ja arvioida) ovat verbien kertoa ja sanoa jälkeen yleisimmät lainausten yhteydessä käytetyt verbit. Lisäksi on lukemattomia näitä harvinaisempia verbejä. Seuraavissa esimerkeissä on neljä muuta melko tavallista verbiä. Englanninkielisissä asiateksteissä vastaavia ei käytetä.


– Sopimuksettomassa tilassa noudatetaan vanhan työehtosopimuksen määräyksiä, mutta myös järjestölliset toimet ovat mahdollisia, JUKOn yliopistosektorin neuvottelupäällikkö Katja Aho muistuttaa.

“Without a valid collective agreement, the provisions of the old collective agreement are observed, but industrial action is also possible,” Katja Aho, University Sector Negotiation Manager at JUKO, reminds.


– Se kuitenkin kuulostaa mielipuoliselta, että tulisi joku sanktio. Osaan puhua vain omasta puolestani ja näen, että metsästä ei ole otettu liikaa. Toki jos oikeasti ihan liikaa otetaan, ei sekään mielestäni hyvä asia ole, pohtii Koppo.

“But it does sound crazy if there were to be some sanction. I can only speak for myself and see that logging hasn’t been excessive. Of course, if too much logging really does happen, that’s not a good thing either in my opinion,” Koppo ponders.


– Somessa lääkäri ei saa riittävästi tietoa potilaan terveydentilasta, eikä näitä asioita pystytä kirjaamaan mihinkään, Virolainen selittää.

“On social media a doctor doesn’t get enough information about a patient’s health, and they can’t record them anywhere either,” Virolainen explains.


– Lääkärinä antaisin sellaisen neuvon, että omia terveystietoja ei kannata jakaa edes yksityisviestinä, Virolainen varoittaa.

“As a doctor, I’d advise against sharing your own health information, even in a private message,” Virolainen warns.


Verbiä muistuttaa käytetään suomenkielisissä teksteissä laajalti lainausten yhteydessä. Tuntuu siltä kuin se esiintyisi melkein jokaisessa tekemässäni käännöksessä, jossa on suoria lainauksia. Sitä ei kuitenkaan voi kääntää suoraan englanniksi reminds, koska englannin verbi remind vaatii suoran objektin: ”she reminds us” (hän muistuttaa meitä). Muistuttaa on ongelmallinen siksikin, että sen merkitys ei ole yhtä neutraali kuin sanoa-verbin.

Pohtia käännetään usein verbillä ponder, kuten olen tehnyt edellä, mutta se voidaan kääntää myös think about tai consider. Suomenkieliseen sanaan liittyy ikään kuin ajatus siitä, että puhuja ajattelee ääneen. Englanniksi tässä riittäisi pelkkä says.

Explains on englannin kielessä paljon yleisemmässä käytössä kuin reminds ja ponders, mutta siitä huolimatta saysriittäisi. Vastaavasti warns tai cautions eivät ole englanniksi täysin väärin, mutta niissä on moralisoiva vivahde.


Lopuksi neljä hieman hullunkurista esimerkkiä. Kolme niistä on haastatteluihin perustuvista artikkeleista, joissa pääsevät ääneen ulkoministeri Pekka Haavisto, dosentti Katriina Tiira ja Yleisradion pääjohtaja Merja Ylä-Anttila. Antavatko toimittajat itselleen luvan käyttää värikkäämpää kieltä pitkäikäisissä teksteissä vai saako haastateltavien valta-asema heidät tekemään niin? Tähän voivat vastata vain suomalaiset toimittajat.


– Vakiopenkkini. Tässä on tullut pohdittua paljon asioita. Kriisien keskellä epävarmuus ja monet kysymykset ovat pyörineet mielessä, Haavisto tokaisee.

“I always sit here. I’ve thought over a lot of things in this chair. In the midst of crises, I’ve had uncertainty and a lot of questions on my mind,” Haavisto says briefly.


– Viikonloppuisin kansanedustaja Juha Mäenpää (ps) lähettää minulle kuplavolkkareiden kuvia. Meillä on siis yhteinen kuplaharrastus, Haavisto nauraa.

“Juha Mäenpää MP sends me pictures of Volkswagen Beetles at the weekend. So we share a Beetle hobby,” Haavisto laughs.


”Nyt osaamme valmistautua seuraavaan kertaan”, Tiira naurahtaa.

“We’re better able to prepare for the next time now,” Tiira laughs.


”Jos muutostarpeita nähdään, niin niiden pitäisi käydä läpi tämä sama parlamentaarinen käsittely. Se on tärkeää, että kaikkien Yle-näkökulma tulee kuulluksi”, Ylä-Anttila paaluttaa.

“If needs for changes are found, then they ought to go through the same cross-party process. It’s important for everyone’s views on Yle to be heard,” Ylä-Anttila pole-drives.


Kyllä, paaluttaa eli pole-drives. Paaluttaa tarkoittaa kirjaimellisesti paalujen lyömistä maahan. Ajatuksena on, että puhuja esittää asiaansa erittäin ponnekkaasti. En käyttäisi tässä yhteydessä edes emphasize-verbiä tai muuta vastaavaa, vaan valitsisin say-verbin ja antaisin haastateltavan sanojen puhua puolestaan.

Sekä nauraa että naurahtaa voidaan kääntää englanniksi verbillä laugh, mutta jälkimmäinen suomen verbi on luonteeltaan hetkellinen: ihminen naurahtaa kerran ja lyhyesti. Nämä kaksi verbiä ovat yleisiä suomenkielisissä teksteissä, vaikkakin niitä näkee enemmän lehtien kulttuurisivuilla kuin uutisosiossa. Englanniksi voi sanoa says with a laughing tai says, laughing, ja käännänkin nämä verbit niin, jos se sopii tekstiin. Muuten pitäydyn mieluummin neutraaleissa ilmauksissa.


Lopuksi käsittelen esimerkeistä ensimmäistä, joka on hieman hankala. Sanakirjan mukaan tokaista tarkoittaa samaa kuin lausahtaa, eli lausua lyhyesti. Väittäisin kuitenkin, että kaksi virkettä on enemmän kuin lyhyt lausahdus. Ehkä Haavisto puhui nopeasti, jolloin hänen sanomansa 36 tavua kuulostivat lyhyeltä lausahdukselta. Ehkä sanalla on merkityksiä, joita ei ole kirjattu sanakirjaan. Tai ehkä Haavisto ilmaisee itseään yleensä paljon pidemmin, jolloin tämä kommentti vaikuttaa lyhyeltä. En itse missään tapauksessa valitsisi tähän verbiä, joka kuvailee puheen lyhyyttä. Käyttäisin vain say-verbiä, kuten yhdeksän kertaa kymmenestä, kun käännän suomalaisen verbin, joka ei ole sanoa tai kertoa.


Yhteenvetona voidaan todeta, että kyse ei ole siitä, etteikö englanninkielisessä asiatekstissä voisi käyttää muuta kuin say-verbiä. Alla onkin muutama hyvä verbi, joita käytetään englanninkielisten lainausten yhteydessä ja jotka eivät ärsytä lukijaa. Nämä kaikki ovat hyviä vaihtoehtoja suomesta englanniksi käännettäessä ja kun suomalaiset kirjoittavat englanniksi. Edellä mainitsemieni esimerkkien suoria käännöksiä on kuitenkin parasta välttää.


Englanninkielisisä vaihtoehtoja say-verbille lainausten yhteydessä:

  • tell (objektin kanssa ja usein menneessä aikamuodossa: ”told reporters”)

  • comment

  • note

  • begin

  • conclude

  • ask

  • reply


Älä käännä lainausten yhteydessä käytettyjä verbejä suoraan suomesta englanniksi. Yhdeksän kertaa kymmenestä ”say” tai ”tell" riittää. Jos haluat kääntäjän, joka kääntää merkityksen eikä yksittäisiä sanoja, olet oikeassa paikassa.

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page