top of page
 • Twitter
 • LinkedIn
Tältä sivulta löydät Galvia Oy:n rekisteriselosteet
ASIAKASREKISTERIT

Rekisteriseloste

 • Rekisterinpitäjä: Galvia Oy

 • Vastuuhenkilö: Ian Mac Eochagáin, 0443132816, ian@galvia.fi

 • Tietojen luokitus: Luottamuksellinen/Erittäin luottamuksellinen

 

Rekisterin pääasiallinen käyttötarkoitus on asiakassuhteiden hallinta, hoitaminen ja ylläpito. Rekisterissä olevia henkilötietoja käytetään palveluiden tuottamiseen ja toteuttamiseen asiakkaille, asiakkaiden suuntaan tapahtuvaan viestintään, palveluiden laskuttamiseen ja maksujen keräämiseen ja perimiseen asiakkailta ja mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin kohdistamiseen.

Rekisterin pitämisen ja henkilötietojen käsittelyn peruste on asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen.

Rekisteri voi sisältää esimerkiksi seuraavia tietoja: henkilön nimi, sähköpostiosoite, matka- ja/tai muu puhelinnumero, henkilötunnus, ostohistoria, maksukortin tiedot, passin tiedot, sivilisäätytietoja, terveystietoja, sopimukset, laskut, toimitukset, yhteysloki. Ei-yksityisasiakkaiden osalta rekisteriin tallennetaan organisaation nimi, yhteyshenkilön nimi ja asema, organisaation y-tunnus tai vastaava ja organisaation osoitetiedot.

Tietoja säilytetään ja käsitellään luokituksen ”luottamuksellinen” mukaisesti, paitsi mahdollisen maksukortin tietojen, passin tietojen ja henkilötunnuksen sekä terveystietojen osalta luokituksen ”erittäin luottamuksellinen” mukaisesti.

Tiedot kerätään asiakassuhteen perustamisen yhteydessä rekisteröidyltä henkilöltä itseltään ja organisaation tietojen osalta mahdollisesti Patentti- ja rekisterihallituksen Yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä.

Henkilötietojen käsittelyyn ei tarvita rekisteröidyn erillistä suostumusta, koska rekisterin pitämisen ja henkilötietojen käsittelyn peruste on asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen.

Rekisteröidyllä on mahdollisuus nähdä ja tarkastaa itseään koskevat tiedot ja tietoja voidaan korjata tarvittaessa. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa itseään koskevien tietojen käyttöä markkinointiviestintään.

Rekisterinpitäjä ei luovuta rekisterissä olevia henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamisen tai Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä. Rekisterinpitäjä ei siirrä rekisterissä olevia henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, paitsi asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamisen tai Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

Tiedot poistetaan ja rekisteröity voi vaatia itseään koskevien tietojen poistamista asiakassuhteen päättymisen jälkeen, kaikkien asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuduttua. Tiedot voidaan merkitä arkistoiduksi/ei-aktiiviseksi jo tätä ennen. Pidempiaikainen arkistointi edellyttää henkilötietojen anonymisointia tai pseudonymisointia. Rekisteri tarkastetaan säännöllisesti vanhentuneiden tietojen varalta.

Asiaton pääsy tietoihin ja tietoja sisältäville laitteille ja aineistoihin on estetty erilaisin teknisin ja hallinnollisin keinoin.

KUMPPANIREKISTERIT / YHTEYSTIEDOT

Rekisteriseloste

 • Rekisterinpitäjä: Galvia Oy

 • Vastuuhenkilö: Ian Mac Eochagáin, 0443132816, ian@galvia.fi

 • Tietojen luokitus: Sisäinen/Luottamuksellinen

 

Rekisteri sisältää yhteys- ja muita tietoja (tavaran)toimittajista, päämiehistä ja muista yhteistyökumppaneista kuten alihankkijoista. Rekisterin pääasiallinen käyttötarkoitus on toimittaja- ja päämiessuhteiden hallinta, hoitaminen ja ylläpito. Rekisterissä olevia henkilötietoja käytetään yhteydenpitoon, yhteistyöhön ja yhteistyön koordinointiin, viestintään, laskujen maksamiseen ja muiden velvoitteiden noudattamiseen, toimittajien arviointiin ja palautteen antamiseen.

Rekisterin pitämisen ja henkilötietojen käsittelyn peruste on rekisterinpitäjän ja rekisterinpitäjän yhteistyökumppanin oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen.

Rekisteri voi sisältää esimerkiksi seuraavia tietoja: henkilön nimi, sähköpostiosoite, matka- ja/tai muu puhelinnumero, postiosoite, sukupuoli, syntymäaika, kieli, arvo, ammatti tai asema, organisaation nimi, organisaation y-tunnus tai vastaava, organisaation osoitetiedot, yhteysloki, organisaation tilinumero.

Tietoja säilytetään ja käsitellään luokituksen ”sisäinen” mukaisesti paitsi toiminimellä toimivien kumppaneiden tilinumerotietojen osalta "luottamuksellinen” mukaisesti. Toiminimiyrittäjän tilinumero voi olla sama kuin yrittäjän henkilökohtainen tilinumero.

Tiedot kerätään yhteistyön solmimisen tai arvioinnin yhteydessä rekisteröidyltä henkilöltä itseltään tai julkisesti saatavilla olevasta lähteestä ja organisaation tietojen osalta mahdollisesti Patentti- ja rekisterihallituksen Yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä tai vastaavista lähteistä.

Henkilötietojen käsittelyyn ei tarvita rekisteröidyn erillistä suostumusta, koska rekisterin pitämisen ja henkilötietojen käsittelyn peruste on rekisterinpitäjän ja rekisterinpitäjän yhteistyökumppanin oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen.

Rekisteröidyllä on mahdollisuus nähdä ja tarkastaa itseään koskevat tiedot ja tietoja voidaan korjata tarvittaessa. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa itseään koskevien tietojen käyttöä markkinointiviestintään.

Rekisterinpitäjä ei luovuta rekisterissä olevia henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamisen tai Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä. Rekisterinpitäjä ei siirrä rekisterissä olevia henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, paitsi rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamisen tai Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

Tiedot poistetaan ja rekisteröity voi vaatia itseään koskevien tietojen poistamista yhteistyön päättymisen jälkeen, kaikkien rekisteröidyn, rekisterinpitäjän ja rekisterinpitäjän yhteistyökumppanien oikeuksien ja velvollisuuksien toteuduttua. Tiedot voidaan merkitä arkistoiduksi/ei-aktiiviseksi jo tätä ennen. Pidempiaikainen arkistointi edellyttää henkilötietojen anonymisointia tai pseudonymisointia. Rekisteri tarkastetaan säännöllisesti vanhentuneiden tietojen varalta.

Asiaton pääsy tietoihin ja tietoja sisältäville laitteille ja aineistoihin on estetty erilaisin teknisin ja hallinnollisin keinoin.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY ASIAKKAIDEN PUOLESTA

Henkilötietojen käsittelyn kuvaus - Asiakasrekisterit 

 • Rekisterinpitäjä: Käännöstoimistot

 • Henkilötietojen käsittelijän vastuuhenkilö: Ian Mac Eochagáin

 • Tietojen luokitus: Erittäin luottamuksellinen
   

Galvia Oy toimii tietosuoja-asetuksen tarkoittamana henkilötietojen käsittelijänä rekisterinpitäjien puolesta ja lukuun, osana Galvia Oy:n tarjoamia palveluita, palvelukuvausten ja Galvia Oy:n ja asiakkaiden välillä solmittujen sopimusten mukaisesti. Rekisterinpitäjät määrittelevät rekisterien käyttötarkoituksen. Galvia Oy käyttää rekistereitä rekisterinpitäjien antamien ohjeiden mukaisesti käännöstyön toteuttamiseksi. Rekisterissä olevia henkilötietoja käytetään rekisteröityjen velvollisuuksien ja oikeuksien toteutuminen rekisterinpitäjän ohjeiden mukaisesti.

Rekisterit voivat sisältää esimerkiksi seuraavia tietoja: henkilön nimi, sähköpostiosoite, matka- ja/tai muu puhelinnumero, henkilötunnus, ostohistoria, maksukortin tiedot, passin tiedot, sivilisäätytietoja, terveystietoja, sopimukset, laskut, toimitukset, yhteysloki. Ei-yksityisasiakkaiden osalta rekisteriin tallennetaan organisaation nimi, yhteyshenkilön nimi ja asema, organisaation y-tunnus tai vastaava ja organisaation osoitetiedot.

Tietoja säilytetään ja käsitellään luokituksen ”erittäin luottamuksellinen” mukaisesti.

Galvia Oy käsittelee rekisterinpitäjältä vastaanottamiaan henkilötietoja rekisterinpitäjän ohjeiden mukaisesti. Rekisterinpitäjä vastaa tietojen keräämisen ja säilyttämisen lainmukaisuudesta. Galvia Oy voi myös rekisterinpitäjän toimeksiannosta kerätä henkilötietoja suoraan rekisteröidyltä henkilöltä itseltään.

Rekisterinpitäjä vastaa tietojen keräämisessä mahdollisesti vaadittavista suostumuksista.

Rekisteröidyllä on mahdollisuus nähdä ja tarkastaa itseään koskevat tiedot ja tietoja voidaan korjata tarvittaessa, rekisterinpitäjän antaman toimeksiannon ja ohjeiden mukaisesti.

Galvia Oy ei luovuta rekisterissä olevia henkilötietoja ulkopuolisille ilman rekisteröidyn tai rekisterinpitäjän erillistä toimeksiantoa, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä. Galvia Oy ei siirrä rekisterissä olevia henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, paitsi asiakkaan nimenomaisesta toimeksiannosta.

Tiedot ja niiden kopiot poistetaan sopimuksen päätyttyä. Yksittäisiä tietoja voidaan poistaa rekisterinpitäjän toimeksiantojen mukaisesti.

Rekisterien sisältämiin tietoihin on pääsy ainoastaan yksilöidyillä Galvia Oy:n ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä rekisterinpitäjän antamien ohjeiden mukaisesti. Palvelut ja tiedot on suojattu mm. käyttöoikeuksien, salasanojen, salauksen, palomuurien ja varmistusten avulla asiattomalta pääsyltä ja laittomasti tai vahingossa tapahtuvalta käsittelyltä tai poistamiselta.

SUORAMARKKINOINTIREKISTERIT / JAKELULISTAT

Rekisteriseloste

 • Rekisterinpitäjä: Galvia Oy

 • Vastuuhenkilö: Ian Mac Eochagáin, 0443132816, ian@galvia.fi

 • Tietojen luokitus: Sisäinen

 

Henkilötietoja käytetään suoramarkkinointiin, myynnin edistämiseen, etämyyntiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen, markkinointiviestintään tai muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin. Markkinointia, tutkimuksia ja viestintää voidaan toteuttaa myös sähköisesti ja profiloituna toimenpiteiden kohdentamiseksi. Henkilötietoja käytetään myös suoramarkkinointikieltojen hallintaan. Henkilötietoja voidaan analysoida ja käsitellä markkinoinnin kohdentamiseksi ja sisällön kiinnostavuuden lisäämiseksi sekä liiketoiminnan kehittämiseksi, luomalla rekisteröidyistä erilaisia profiileja. Henkilötietoja voidaan käsitellä soveltuvan lainsäädännön sallimin tavoin myös samaan konserniin kulloinkin kuuluvien yhtiöiden ja yhteistyökumppaneiden toimesta niiden omaan lukuun toteutettavaan suoramarkkinointiin ja muuhun viestintään.

Rekisterin pitämisen ja henkilötietojen käsittelyn peruste on rekisterinpitäjän oikeutetun edun toteuttaminen.

Rekisteri voi sisältää esimerkiksi seuraavia tietoja: henkilön nimi, sähköpostiosoite, matka- ja/tai muu puhelinnumero, postiosoite, sukupuoli, syntymäaika, kieli, arvo tai ammatti, rekisteröidyn itse antamat ja ilmoittamat muut tiedot, suoramarkkinointiluvat ja -kiellot. Muiden kuin yksityisasiakkaiden osalta rekisteriin tallennetaan organisaation nimi, organisaation y-tunnus tai vastaava, organisaation osoitetiedot, yhteysloki. Rekisteri voi myös sisältää edellä mainittujen tietojen perusteella laadittuja profiileja

Tietoja säilytetään ja käsitellään luokituksen ”sisäinen” mukaisesti.

Tietoja kerätään mm. rekisteröidyltä itseltään, esim. erilaisten palvelujen käytön ja rekisteröitymisen yhteydessä, esimerkiksi sähköisissä palveluissa ja erilaisten markkinointitoimenpiteiden, kuten tapahtumien, kampanjoiden, tutkimusten ja kyselyiden yhteydessä. Tietoja voidaan kerätä ja päivittää myös yhteistyökumppaneiden ja samaan konserniin kulloinkin kuuluvien yhtiöiden muista rekistereistä sekä niiden yhteistyökumppanien rekistereistä, kaupparekisteristä, yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä, yhtiöiden omilta verkkosivuilta sekä henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä.

Tietoja saa kerätä rekisteriin ja käyttää suoramarkkinointiin ja muihin edellä mainittuihin käyttötarkoituksiin, ellei henkilö ole tätä kieltänyt.

Rekisteröidyllä on mahdollisuus nähdä ja tarkastaa itseään koskevat tiedot ja tietoja voidaan korjata tarvittaessa. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa itseään koskevien tietojen käyttöä markkinointiviestintään.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa vain voimassa olevan lainsäädännön sallimalla ja velvoittavalla tavalla, mm. huolellisesti valituille yhteistyökumppaneille, jos rekisteröity ei ole kieltänyt tietojen luovuttamista. Yhteistyökumppaneilla ei ole oikeutta luovuttaa vastaanottamiaan henkilötietoja edelleen. Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, ellei se ole tietojen käsittelyn tarkoituksien tai teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista.

Rekisteröity voi vaatia itseään koskevien tietojen poistamista.

Asiaton pääsy tietoihin ja tietoja sisältäville laitteille ja aineistoihin on estetty erilaisin teknisin ja hallinnollisin keinoin.

bottom of page