top of page
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Writer's pictureIan Mac Eochagáin

Edunvalvontaa ja vaikuttamista englanniksi

Toimin kuusi vuotta kielipalvelualan ammattijärjestön Kieliasiantuntijat ry:n hallituksessa, ja tuona aikana opin, miten edunvalvonta ja vaikuttaminen eroavat toisistaan. Hallituksessa toimiessani kävimme keskustelua siitä, miten yhdistyksen jäsentensä hyväksi tekemästä työstä pitäisi puhua. Vastakkain olivat edunvalvonta, joka koettiin 70-luvun jäänteeksi, salamyhkäisiksi kädenpuristuksiksi paperitehtaiden pamppujen kanssa, ja vaikuttaminen, jonka katsottiin edustavan nykyaikaista ja laajempaa vaikutusta koko yhteiskuntaan. Mutta miten nämä termit käännetään englanniksi?


Olen aiemmin käyttänyt käännöksissäni edunvalvonnan vastineena englannin advocacya, mutta viime aikoina olen alkanut käyttää ilmaisua promotion of interests. Kumpikaan ei ole täydellinen. Edunvalvonnalla tarkoitetaan toimia, joilla ammattijärjestö varmistaa jäsenilleen paremmat työehdot. Niihin sisältyvät työehtosopimusten neuvotteleminen sekä luottamushenkilöiden valitseminen ja kouluttaminen. Olen hylännyt advocacyn ja siirtynyt käyttämään promotion of interests -käännösvastinetta, koska advocacy kuulostaa minusta enemmänkin juristin (legal advocate) palkkaamiselta. Promotion of interests on mielestäni rehellisempi ja tarkempi. Tässä muutamia esimerkkejä siitä, miten olen kääntänyt käsitteet edunvalvonta ja edunvalvoja:

​Lisäksi edunvalvonnan tueksi teimme laajan tutkimuksen siitä, kuinka yritykset tahtoisivat yrityspalvelut tulevaisuudessa järjestettävän, jotta palvelut olisivat saatavissa sujuvasti.

​In addition, to support our advocacy we conducted a broad study on how businesses would like enterprise services to be provided in future to ensure smooth access to services.

​Liitto on Suomen johtava tutkitun tiedon puolustaja sekä tiedepolitiikan, tutkimustyön ja tieteentekemisen edunvalvoja.

​The union is the leading defender of scientific knowledge in Finland as well as a guardian of the interest of science policy, research and academic work.

Edunvalvonnassamme yhdistyy kaksi puolta, jotka määrittävät sosiaalisen vastuumme.

​Our promotion of interests consists of two halves which define our social responsibility.


Kuten edellä kirjoitin, olen havainnut, että edunvalvonnasta on tullut lähes kirosana Suomen ammattiyhdistyspiireissä. Se luo vaikutelman siitä, että ammattiyhdistys valvoo etuja, jotka se on neuvotellut jäsenilleen – ja jotka ilkeä työnantaja on heti tilaisuuden tulleen aikeissa anastaa. Nykyään suositaan vaikuttamista. Tälle sanalle on vaikeampi tarjota jokaiseen asiayhteyteen sopivaa käännöstä, koska se on verbistä johdettu substantiivi. Jos minun kuitenkin olisi valittava yksi käännös, sanoisin influencing. Käytännössä käännöksissä voi kuitenkin käyttää paljon parempiakin vaihtoehtoja. Asiakkaani Suomen Yrittäjät, joka ei ole ammattiyhdistys vaan yrittäjäjärjestö, julkaisee joka vuosi edellisen vuoden toimintakertomuksen. Tässä on vuoden 2021 toimintakertomuksen otsikko ja käännökseni siitä:

​Näin vaikutimme yrittäjien puolesta vuonna 2021

Our action on behalf of entrepreneurs in 2021

Sanatarkan käännöksen sijasta halusin kertomukselle vetävämmän nimen, joten valitsin käännökseksi Our action. Ensimmäisellä sivulla muutamaa riviä alempana luki taas näin:

​Yrittäjät vaikutti kunkin kustannustuen kriteereihin ja osallistui kunkin kierroksen kehittämiseen.

​Suomen Yrittäjät made an impact on the criteria for each kind of support and participated in developing each round.

Tässä valitsin vaikuttaa-verbille vastineeksi made an impact.


Toinen esimerkki samasta tekstistä:

​Yrittäjän työmarkkinatuki oli Suomen Yrittäjien vaikuttamistyön tulosta.

​The labour market support for entrepreneurs was a result of advocacy by Suomen Yrittäjät.

Tässä puhutaan vaikuttamistyöstä, jonka sanasanainen käännös olisi influencing work. Käytännössä esimerkillä tarkoitettiin sitä, että yhdistys hyödynsi verkostojaan hallituksessa saadakseen tukea jäsenilleen. Englanniksi tätä voi kuvailla verbillä advocated. Tiedän sekoittavani tässä pakkaa, koska edellä kirjoitin, että advocacy on edunvalvonnankäännösvastine. Tässä toinen esimerkki vaikuttamistyön käytössä muualla kertomuksessa:

​Yrittäjien vaikuttamistyön tuloksena yrittäjä voi jatkossa pitää vanhempainrahapäiviä joustavasti haluamallaan tavalla siihen saakka, kunnes lapsi täyttää kaksi vuotta.

​Yrittäjien vaikuttamistyön tuloksena yrittäjä voi jatkossa pitää vanhempainrahapäiviä joustavasti haluamallaan tavalla siihen saakka, kunnes lapsi täyttää kaksi vuotta.

Sama sana, eri käännös: yhdistys lobbasi (lobbied) jäsentensä puolesta saadakseen tuloksia.


Edunvalvonta ja vaikuttaminen liittyvät olennaisesti yhdistysten tekemään jäsentyöhön. Minusta on kiinnostavaa, että esimerkiksi omalla ammattiliitollani, Akavan Erityisaloilla, on sivu nimeltä Näin vaikutamme ja sivun yläreunassa lukee isoilla kirjaimilla edunvalvonta. Pyrkimys siirtyä pois tunkkaisesta edunvalvonnassa mediaystävällisempään vaikuttamiseen on siis vielä kesken.


Huomaa, miten eri tavoin olen edellä olevissa esimerkeissä kääntänyt edunvalvonnan ja vaikuttamisen. Heikompi kääntäjä olisi sen kummemmin miettimättä kääntänyt edunvalvonnan vastineella promotion of interests ja vaikuttamisenvastineella influencing. Kääntämisessä on kuitenkin valittava sopivat kohdekieliset ilmaisut, jotka vastaavat lähtökielen merkitystä ja asiayhteyttä. Monet suomi–englanti-käännökset ovat vaikeaselkoisia, koska teksti on käännetty englanniksi sanasta sanaan.Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page